Vul een zoekwoord in:

Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft meerdere dimensies, op technologisch, economischecologisch en sociaal vlak. Doel is dat kan worden voorzien in de behoeftes van de huidige generatie zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeftes te kunnen voorzien.

Het duurzame en circulaire karakter van bouwkeramiek

Bouwkeramiek wordt gemaakt uit duurzaam gewonnen klei; een natuurlijke, hernieuwbare en/of ruim beschikbare lokale grondstof.

Hernieuwbaar betekent dat een grondstof binnen ≈100 jaar op natuurlijke wijze wordt aangevuld. Bij de productie van bouwkeramiek staat de moderne procestechnologie borg voor efficiënt energiegebruik en een minimale hoeveelheid reststoffen. Keramische producten onderscheiden zich in gebruik door een onweersproken lange levensduur zonder onderhoudsnoodzaak, non-toxiciteit, kleurechtheid en vormvastheid. Keramische producten en systemen zijn herbruikbaar of recyclebaar. Op productniveau resulteert dat in gunstige milieuprestaties over de gehele levensduur. Dat wordt aangeduid met de Milieukostenindicator (MKI-waarde). Deze is gebaseerd op de milieugerichte Levenscyclusanalyse (LCA) volgens de Europese norm EN 15804.

Duurzaamheid gaat echter ook over de geleverde bijdrage aan comfort, gezondheid, veiligheid èn belevingswaarde. Weggooien van een product of sloop van een bouwwerk levert immers de meeste milieubelasting op. Het benutten van bestaande gebouwen, producten en materialen past dan ook goed binnen Circulair Bouwen. Circulariteit moet altijd ten dienste staan van de duurzaamheidsdoelen. Het is een middel om de integrale milieubelasting te verminderen.

Bovenal zijn keramische producten mooi en vormen de basis voor goede ontwerpen en een prettige en veilige omgeving met karakter en een hoge emotionele waarde. Ze vormen het decor van ons dagelijks leven met een uitstekende gebruikservaring en toekomstwaarde, en dat al vele eeuwen lang. 

Poster circulair bouwen

De poster Circulair met Bouwkeramiek geeft meer informatie over Circulair Bouwen en de mogelijke invulling daarvan met keramische bouwproducten. Een Engelstalige poster is ook te downloaden. 

De keramische industrie

Duurzaamheid, circulariteit en klimaatverandering zijn belangrijke maatschappelijke thema's, waar de keramische industrie volop rekening mee houdt. Zo vormen duurzame grondstofwinning, energiebesparing en reductie van emissies al decennia lang belangrijke speerpunten. Zie verder de KNB Duurzaamheidsagenda 2019-2022

 

1   Klei, is een natuurlijke, ruim voorradige en hernieuwbare lokale grondstof
2   Kleiwinning geeft nieuwe Nederlandse natuur en draagt bij aan waterstandsverlaging in de rivieren (klimaatadaptatie)
3   Goede milieuprestatie (MKI-waarde van product)
4   Past binnen de principes van Circulair Bouwen
5   Hergebruik van reststoffen in de productie
6   Hergebruik producten in tweede 'levensfase'
7   Bron voor duurzame en dierbare toepassingen
8   Lange levensduur zonder onderhoud
9   Bijdrage aan aangenaam en gezond leefklimaat in gebouwen
10 Resistent en onbrandbaar