Vul een zoekwoord in:

BRICK VALLEY

"De energietransitie is een proces wat we samen aangaan - alleen ga je sneller, maar samen kom je verder"


Brick Valley is een gebiedsgerichte oplossing voor een toekomstbestendige energievoorziening van de 4 fabrikanten Caprice, Rodruza, Vandersanden en Wienerberger.

Ambitie is via een collectief-duurzame energievoorziening richting een klimaatneutrale productie van straat- en metselbaksteen te gaan. In hun reis naar duurzame productie verbinden ze organisaties, instellingen en de omliggende gemeenschap om (lokale) duurzame energieopwekking te realiseren en de versnelling van de Nederlandse energietransitie te stimuleren. 

Brick Valley

Het motto van de fabrikanten: we moeten, "we willen, we nemen initiatief":  

 • BRICK VALLEY staat voor een intensieve samenwerking van industrie, kennisinstellingen, overheden en gebiedsgebruikers met een gezamenlijke gedeelde ambitie: emissie-loos de toekomst in!
 • BRICK VALLEY is een icoonproject van de steenfabrikanten CapriceRodruzaVandersanden en 
  Wienerberger (ondersteund door KNB), en een project binnen het koplopersprogramma van Cluster 6.
 • BRICK VALLEY vormt een door de provincie Gelderland erkende bijdrage aan de klimaatopgave van Nederland.

 

 • BRICK VALLEY is dagelijks goed voor ruim 1 miljoen straatbakstenen en 100.000-den metselbakstenen, gereed om Nederland mooi te maken.
 • BRICK VALLEY ligt ten oosten van Arnhem, ten westen van de Duitse grens, ten zuiden van de A12 en ten noorden van de Rijn; plaatselijk bekend als Gelders Eiland en De Liemers. Het gebied is van oudsher doordrenkt met het DNA van de productie van bakstenen en dakpannen. 

Actielijnen voor verduurzaming

 • BRICK VALLEY ambieert een reductie van 65.000 ton CO2 op jaarbasis. Dit is meer dan 50% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 2020.
 • BRICK VALLEY richt zich op 3 actielijnen die zijn afgeleid uit de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030. Deze actielijnen zijn:
  • Actielijn 1: Bundeling van duurzame elektriciteitsproductie van circa 225.000 MWh p.j., en onderzoek naar elektrificatie van het productieproces (incl. lokale infrastructuur en waterstof uit elektrolyse), voor circa 40% van het huidige gasverbruik (ofwel 23 mln. m3 aardgas p.j.)
  • Actielijn 2: Opzetten van een haalbaarheidsstudie voor het stoken met biogas tot circa 60% energie equivalent van het huidige gasverbruik (ofwel 35 mln. m3 aardgas p.j.).
  • Actielijn 3: Verkennen mogelijkheden CCS(U) voor gasvormige verbrandingsprocessen en procesemissies uit klei, voor circa 20% van de huidige CO2-uitstoot (ofwel afvang van circa 26.000 tCO2 p.j.)

Stichting Brick Valley

Onder toeziend oog van de notaris plaatsten op de valreep van 2021 4 fabrikanten hun handtekening onder de oprichtingsacte van Stichting Brick Valley. Een uniek moment in de historie van de Nederlandse baksteenindustrie. De samenwerking beoogt de klimaatneutrale energievoorziening van 6 Gelderse steenfabrieken te versnellen. 

Ondertekening oprichtingsacte Stichting Brick Valley 30 december 2021.

Ondertekening oprichtingsacte Stichting Brick Valley 30 december 2021.

De intentie van partijen bij Brick Valley komt voort uit de opgave om komende jaren te verduurzamen, zoals via energietransitie en minder CO2 uitstoot, dit mede als opdracht vanuit de overheid, wet en regelgeving en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De fabrikanten, allen met een of meer productielocaties op het Gelderse Eiland, willen stem, innovatiekracht en handelend vermogen in dat kader in een stichting bundelen om zo als partner te fungeren voor Provincie, gemeenten en andere bij deze verduurzaming betrokkenen partijen.

Intentieverklaring

De baksteenfabrikanten versnelden al eerder in 2021 hun inzet voor het realiseren van klimaatneutrale fabrieken op het Gelders eiland en in De Liemers. Onder toeziend oog van de Gelderse Gedeputeerde Jan van der Meer ondertekenden de fabrikanten daartoe vrijdag 16 juli 2021 een gezamenlijke intentieverklaring voor het duurzaamheidsprogramma ‘Brick Valley’.

Ondertekening gezamenlijke intentieverklaring voor ‘Brick Valley’ op 16 juli 2021. Van links naar rechts Jasper Vos, Michel Degen, Jan van der Meer, Ivo Würzner en Rudi Sluiter.

Ondertekening gezamenlijke intentieverklaring voor ‘Brick Valley’ op 16 juli 2021. Van links naar rechts Jasper Vos, Michel Degen, Jan van der Meer, Ivo Würzner en Rudi Sluiter.

Persbericht ondertekening intentieverklaring