Vul een zoekwoord in:

Privacy statement KNB

Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB)
Florijnweg 6
6883 JP Velp (Gld.)
tel.nr. 026 – 3845630
https://www.knb-keramiek.nl/
info@knb-keramiek.nl

KNB en verwerking persoonsgegevens
KNB verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement informeert KNB u voor welke doelen KNB persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog belangrijk is om te weten. Dit privacy statement is van toepassing op alle activiteiten van vereniging KNB. KNB waarborgt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Dit houdt in volgens de per 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegegens-bescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerkt KNB?
KNB verzamelt en verwerkt diverse categorieën persoonsgegevens. Deze bestaan uit niet meer dan uw naam, adres, woonplaats, aanspreekvorm en emailadres.

Voor welk doel verwerkt KNB persoonsgegevens
KNB verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor het intern functioneren van de vereniging en het toesturen per mail en post van:
- relevante branche-informatie aan haar leden
- digitale nieuwsbrieven aan leden, architecten en contactpersonen in het metselonderwijs
- informatie aan deelnemers van cursus, of evenement
- informatie over het uitvoering geven aan een opdracht
- op verzoek toesturen van relevante (product)informatie
- wervingsprocedure nieuwe medewerkers
- magazines (gratis abonnement) in controlled distribution.

Indien u uw adresgegevens, emailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, gebruikt KNB deze uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn gegeven.

Stopzetten ontvangst magazine
Bij het stopzetten van uw (gratis) abonnement op een papieren magazine kunt u dat telefonisch, per post of per email aan KNB doorgeven. Hiervoor geldt een verwerkingstijd van 4 weken. KNB draagt zorg voor verwijdering van uw gegevens uit het verzendbestand.

Stopzetten ontvangst digitale nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot automatische afmelding via de daartoe bestemde link onderaan de nieuwsbrief. Uw gegevens zijn direct verwijderd. Afmelden voor ontvangst van een nieuwsbrief kan ook telefonisch of per mail.

Hoe lang bewaart KNB persoongegevens
KNB verwerkt en bewaart niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Als KNB de gegevens niet bewaart  voor genoemde doeleinden, bewaart KNB deze uitsluitend nog voor archiefdoeleinden volgens de wettelijke bewaartermijnen.

Hoe zorgt KNB voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens
KNB neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat uw persoonsgegevens worden beschermd. KNB verstrekt derden alleen deze persoonsgegevens als dit nodig is voor het doel waarvoor u uw persoonsgegevens heeft verstrekt en onder de toepasselijkheid van een verwerkersovereenkomst volgens de richtlijnen van de nieuwe AVG.

Hoe kunt u contact opnemen met KNB voor een verzoek tot inzage, correctie, recht van bezwaar, of een klacht?
Wilt u weten welke persoonsgegevens KNB precies van u heeft? Neemt u dan gerust contact op met KNB. U mag ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen, of te verwijderen. Stuurt u hiervoor uw verzoek per mail, of telefoon, zie hiervoor de contactgegevens. KNB zorgt dan voor een juiste afhandeling van uw verzoek.

Wanneer is dit Privacy & Cookie Statement voor het laatst gewijzigd?
Laatste wijziging: mei 2018.