Vul een zoekwoord in:

KNB Duurzaamheidsagenda

De Nederlandse bouwkeramische industrie produceert gebakken kleiproducten voor een duurzame en dierbare leefomgeving. De in branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) samenwerkende bedrijven streven naar minimalisering van de ongewenste effecten op mens en milieu als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. Veiligheid en gezondheid van de medewerkers heeft prioriteit.  

Het duurzaamheidsbeleid van de sector concentreert zich op arbeidsveiligheid, verantwoorde grondstofwinning, efficiënt energiegebruik, het terugdringen van emissies, en optimalisatie van de hergebruik- en recyclingmogelijkheden. Deze thema's staan allemaal centraal in de derde KNB duurzaamheidsagenda.

Klimaatdoelstellingen op mondiaal, Europees en nationaal niveau vormen voor alle bedrijven, organisaties en landen een heldere koers. Het klimaatakkoord van Parijs van eind 2015 bevat afspraken over het terugdringen van broeigassen en het verminderen van gebruik van fossiele energiebronnen. Het vormt ook leidraad voor de ambities van de keramische industrie. In de duurzaamheidsagenda 2016-2018 wordt focus gelegd op de thema's waar de sector nog vooruitgang  kan en ook moet maken. Centraal staan het beperken van de bijdrage aan klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Verder gaat de gezondheid en veiligheid van werknemers voor alles en dienen op termijn - waar zinvol - kringlopen worden gesloten.

Download hier deKNB Duurzaamheidsagenda 2016-2018.