Vul een zoekwoord in:

Duurzame grondstoffen

De belangrijkste grondstof voor baksteen is klei. De industrie wint en verwerkt de klei lokaal en op duurzame wijze.

Klei als grondstof

Klei is een natuurlijke en ruim beschikbare grondstof. Klei bevat toevoegingen van zand, water en toeslagstoffen, zoals lava en natuurlijke mineralen, die het zijn unieke eigenschappen geven. De grote rivieren voeren de rivierklei steeds opnieuw mee en is daarmee hernieuwbaar. Onderzoek door Deltares bevestigt dat klei een ruim beschikbare grondstof is. De uiterwaarden zetten namelijk jaarlijks meer klei af, dan dat er gewonnen wordt. Ook bevestigt het onderzoek dat klei een hernieuwbare grondstof is.

Nieuwe natuur door kleiwinning

Gebruik van klei voor baksteen draagt ook bij aan de vorming van nieuwe natuur en een toename van biodiversiteit in het rivierengebied. Zo zijn veel agrarische gronden in de loop van de tijd door kleiwinning omgevormd tot nieuwe natuur. De duurzame winning van rivierklei in de uiterwaarden gebeurt zeer zorgvuldig en met respect voor flora en fauna met inachtneming van de gedragscode Zorgvuldig Winnen. 

Klimaatadaptatie door kleiwinning

Een belangrijk bijeffect van de winning van rivierklei is dat de kans op overstromingen: de winning verlaagt de uiterwaarden met enkele meters, waardoor ruimte voor water ontstaat. Dit geeft bescherming van het achterland tegen hoog water en houdt vaarwegen op diepte. Tegelijkertijd blijven de lager gelegen waarden meer en langer nat wat verdroging voorkomt.

Uitstoot van stoffen

Baksteen stoot geen stoffen of gassen uit die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Baksteen moet in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (BBK) zijn voorzien van het NL-BBK certificaat. Het Besluit Bodemkwaliteit geeft de randvoorwaarden voor het toepassen van bouwstoffen op of in de bodem of in oppervlaktewater, zodat ongewenste verspreiding van stoffen naar het milieu wordt voorkomen.