Vul een zoekwoord in:

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betekent dat niet alleen gelet wordt op de prijs van producten, diensten of werken, maar ook op de effecten daarvan op milieu- en sociale aspecten.

MVI-criteriatool

Per 1 november 2018 zijn de landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen beschikbaar via deze MVI-criteriatool. Bij de keuze, inkoop en aanleg van (gebakken) bestrating gelden voor overheden de MVI-criteria van de productgroep ‘Wegen’.

Met de MVI-criteriatool zijn voor wegen zowel geschiktheidseisen (GE) voor inschrijvers, eisen (EIS), selectiecriteria (SC), contractbepalingen (CB) als gunningscriteria (GC) op drie ambitieniveaus te selecteren. De selectie is vervolgens te downloaden en op te nemen in het aanbestedingsdocument.

Criteria wegen

De MVI-criteria zijn generiek opgesteld en dienen als inspiratie voor inkopende organisaties. In de verkennende fase van de aanbesteding is het voor organisaties aan te raden om na te gaan welke MVI-criteria tot de mogelijkheden behoren en hoe deze te concretiseren zijn.

Bij straatbaksteen gaat het met name om de volgende criteria:

1. Gunningcriterium ‘Milieuprestatie GWW-werken’
Bij het gunningscriterium ‘Milieuprestatie GWW-werken’ krijgt de inschrijving een hogere waardering wanneer de milieubelasting, uitgedrukt in de Milieu Kosten Indicator (MKI), lager is dan de door de inkoper ingevulde waarde. De brancherepresentatieve MKI-waarde van Nederlandse straatbaksteen is opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD).

2. Gunningcriterium ‘Plan circulaire economie’
Bij het gunningscriterium ‘Plan circulaire economie’ moet de inschrijver een plan indienen als uit marktverkenning blijkt dat er producten of product-dienstcombinaties op de markt worden aangeboden die voldoen aan de principes van een circulaire economie. De inkopende organisatie beoordeelt het plan op aspecten zoals compleetheid, realiteitszin, doelen en motivatie. Specifieke onderwerpen dienen in het plan aan bod te komen, waaronder een visie op het grondstofgebruik en waardebehoud. Straatbaksteen voldoet goed aan de principes van circulair bouwen.

3. Eis ‘Prestatievereisten voor bergend vermogen van hemelwater in drainagesystemen’.
Deze eis heeft betrekking op klimaatadaptatie en wordt gesteld wanneer lokale voorschriften dit vereisen. Dit kan bijvoorbeeld de norm van een waterschap zijn of wanneer het onderwerp van belang is voor specifieke lokale omstandigheden, zoals stedelijke gebieden.
Het type wegverharding kan van invloed zijn op deze eis. Zo vormt waterpasserende bestrating één van de oplossingen om enerzijds overtollig water af te voeren en anderzijds verdroging tegen te gaan. Hiermee wordt het risico op wateroverlast door hevige regenbuien beperkt.

MVI-brochure straatbaksteen

Meer weten over de MVI-voordelen van straatbaksteen? Download onze brochure