Vul een zoekwoord in:

Duurzaam bouwen

'Duurzaam' is een containerbegrip geworden, waaraan velen hun eigen invulling geven. Vaak is die invulling helaas nog tamelijk beperkt. Duurzaamheid is volgens de huidige opvattingen veel meer dan alleen rekening houden met het ecologische aspecten of het toepassen van energiebesparende maatregelen.

Duurzaam Bouwen - oftewel DuBo - is het verantwoord omgaan met de leefomgeving. Zodat iedereen prettig kan wonen, werken en recreëren zonder dat het milieu teveel wordt belast. Het draait het erom de kwaliteit op het gebied van ecologie, sociale aspecten en economie integraal te verbeteren, zonder dat er afval, vervuiling enzovoort wordt afgewenteld naar elders of later. Het tegengaan van klimaataantasting en uitputting van grondstoffen zijn daarbij belangrijke vraagstukken.

Heel praktisch wordt duurzaam bouwen ook wel omschreven als een vorm van bouwen waarbij in alle stadia van het planproces kansen en mogelijkheden benut worden om een hoge ruimtelijke / architectonische kwaliteit tot stand te brengen in combinatie met een lage belasting van het milieu en die beide in tijd weten te handhaven, zodat ook toekomstige gebruikers daarvan profiteren. Gebouwen en gebieden moeten dus zo worden ontworpen dat ze op een interessante manier kunnen blijven ontwikkelen, waardoor ze heel lang meegaan.

Bij duurzaam bouwen en verbouwen wordt onder andere gedacht aan de volgende 'stelregels':

  • Bouw gezonde, veilige en comfortabele gebouwen en wijken die wensen van gebruikers en veranderingen in de tijd moeiteloos kunnen verwerken
  • Stem het ontwerp en de materiaalkeuze daarom af op zowel de functie als de gewenste levensduur van het gebouw. Houd bij gebouwen met een beoogde lange levensduur rekening met mogelijkheden voor verandering van functie en gebruik.
  • Kies voor energiebesparende maatregelen, duurzame energiebronnen en stem dit af op het beheer van het gebouw
  • Kies voor materialen/producten die weinig milieubelastend zijn (vervuiling van lucht, water en bodem) en die in de gebruik- en afvalfase zo weinig mogelijk problemen opleveren.

Voor meer informatie over duurzaam bouwen zie de website van de rijksoverheid.

Keramiek en duurzaam bouwen
Keramische producten worden volop ingezet om aan bovengenoemde stelregels van duurzaam bouwen te voldoen. Het zijn immers kwaliteitsproducten met een bewezen 'eeuwenlange' technische levensduur (zonder onderhoud) en een bron voor ontwerpen met hoge architectonische kwaliteit. Bij een goed ontwerp verouderen de producten bovendien fraai. Een en ander resulteert in gezonde, veilige en comfortabele gebouwen en wijken.