Vul een zoekwoord in:

Wienerberger

Verduurzaming productie

Minder grondstoffen, minder afval

Door producten te ontwerpen die smaller en slanker zijn of door uitsparingen aan te brengen, zijn er minder grondstoffen nodig. Deze ontwikkeling noemen Winerberger dematerialisatie en is onder andere terug te vinden bij oplossingen als ClickBrick, DuecoBrick en EcoBrick. Een ander voorbeeld is de productie van minder hoge straatbakstenen. Niet alleen zijn bij dematerialisatie minder grondstoffen nodig, ook ontstaat er minder afval en besparen we energie en transport. Productieafval en -uitval hergebruiken we in onze productieprocessen.

Minder energie, minder hulpstoffen

Het vormen, drogen en bakken van keramische producten kost energie en water. Wienerberger investeert in duurzame energie en waterverspilling wordt voorkomen door de gesloten productieprocessen. Het bedrijf werkt met eigen energieteams continu aan ambitieuze energiebesparingsdoelen en energietransitie. Sinds 2010 onderzoeken, investeren en gebruiken het bedrijf alternatieve energiebronnen. Alternatieve energiebronnen dragen bij aan de reductie van CO2-emissie. Met als doel 20% minder energieverbruik en 20% minder CO2-uitstoot (ten opzichte van 2010) in 2020. Wienerberger loopt hierin voorop. Zo bespaart het bedrijf 80% op het gasverbruik van de drogerij door de restwarmte van het bakproces nuttig in te zetten in de drogerij.

Bekijk de Verificatieverklaring CO2 Footprint 2019.

Zonne-energie

Bij het waarmaken van de duurzaamheidsdoelstellingen zet Wienerberger de zon in. Het bedrijf gebruikt groene stroom, maar met het zonnepark op de Wienerberger-locatie in Tegelen en de samenwerking met Solarpark Azewijn Montferland zetten het bedrijf nog een stap extra.

In Tegelen heeft Wienerberger samen met energiebedrijf Eneco in 2016 het destijds grootste zonnedak van Limburg opgeleverd. Het dak van de vestiging in Tegelen werd voorzien van 4.550 zonnepanelen, die jaarlijks ca. 1,1 miljoen kilowattuur stroom opwekken. Dit is vergelijkbaar met het stroomverbruik van zo’n 328 huishoudens.

Lees hier meer over het zonnepark in Azewijn.

Gasverbruik reduceren

Binnen Wienerberger vindt sinds jaar en dag een interne benchmark plaats op het gebied van energie. Jaarlijks worden zogenaamde energy awards uitgereikt aan de best presterende fabrieken op het gebied van energie. Nederlandse fabrieken scoren hierin uitermate goed.

Wienerberger investeert internationaal in nieuwe technologie om een doorbraak in energie te bereiken. Het ambitieuze doel is om het gasverbruik met 50% te reduceren. Deze technologie wordt nu getest in een pilotproject in een van de Wienerberger productielocaties.

Geborgde processen

Duurzaam produceren en kwaliteitsborging zijn bij Wienerberger doorgevoerd in de gehele keten. Onze milieu- en kwaliteitsprestaties zijn geborgd door ISO 9001 en ISO 14001-certificering. Deze borging betekent dat alle milieu- en kwaliteitsaspecten van de productie in kaart zijn gebracht en jaarlijks worden gecontroleerd. Wienerberger stuurt actief op structurele verbetering van de milieuprestaties.

Verantwoord, veilig produceren

Duurzaamheid zit niet alleen in onze grondstoffen en productieprocessen. Zeker zo belangrijk vindt het bedrijf de veiligheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Arbo-regels worden nauw nageleefd en met het programma duurzaam@work wil het bedrijf medewerkers goed en gezond aan het werk houden. Ook maakt het bedrijf verantwoorde keuzes, zo heeft Wienerberger ervoor gekozen om uitsluitend te werken met loodvrije glazuur bij de productie van dakpannen en glazuurbakstenen.

Productvernieuwing en innovatie verwerkingsproces

Hogere kwaliteit, langere levensduur

De levensduur van de keramische bouwmaterialen bepaalt voor een groot deel de mate van duurzaamheid. De focus ligt hierbij op het verlengen van de levensduur door het verder verhogen van de kwaliteit van onze producten. Keramiek heeft hierbij duidelijk een streepje voor. Keramische dakpannen bijvoorbeeld gaan gemakkelijk 75 jaar mee en bakstenen wel 100 jaar of meer. Beiden zijn ook prima te hergebruiken. DUBO-keur en Cradle-to-cradle certificering leveren extra bewijs. Zo dragen alle Wienerberger straatbakstenen het DUBO-keur.

Wienerberger is één van de founders van de C2C Bouwgroep die staat voor uitwisseling van kennis en informatie en het aanmoedigen van de circulaire economie.

Van duurzaam naar circulair

Bouwen aan een duurzaam productportfolio is een waardevolle eerste stap. Zeker zo belangrijk vindt het bedrijf het thema circulariteit. Ook hierin investeren het voortdurend met het oog op het realiseren van milieuwinst. Zo zet Wienerberger volop in op het ontwikkelen en optimaliseren van demontabele, herbruikbare producten, waar mogelijk gekoppeld aan een restwaarde- of statiegeldconcept. Een goed voorbeeld hiervan is ClickBrick, een innovatief circulair bouwsysteem voor remontabel bouwen met restwaarde. Een ander goed voorbeeld is verticale gevelbekleding met keramische dakpannen: eenvoudig te demonteren en opnieuw te gebruiken.

Circulariteit bij Vakschool Het Diekman te Enschede

Circulariteit bij Vakschool Het Diekman te Enschede

Restauratie Grote en Kleine Brink te Zuidlaren

Restauratie Grote en Kleine Brink te Zuidlaren

Versterking circulariteit

ClickBrick: een doorbraak in circulaire baksteenarchitectuur

Wienerberger ClickBrick is een uniek, circulair bouwsysteem voor het droogstapelen van bakstenen. Met ClickBrick bouw je snel en makkelijk remontabele gevels. Dat zorgt niet alleen voor een esthetisch fraai eindresultaat, je bouwt ook aan een duurzame en circulaire gevel.

Bouwen aan duurzaamheid

Het ClickBrick-systeem van Wienerberger is toonaangevend op het gebied van duurzaamheid. Het systeem reduceert het gebruik van bouwstoffen, kenmerkt zich door optimale recycling en resulteert in onderhoudsvrije gevels.

Het wordt aangeboden inclusief het serviceconcept Brick as a Service. Naast het complete gevelsysteem inclusief alle toebehoren, biedt Wienerberger relevante services en zekerheid: projectbegeleiding en advies op maat, garantie op retourname en restwaarde.  Bovendien is ClickBrick cradle-to-cradle gecertificeerd.

Cradle-to-cradle gecertificeerd

Als enige droogstapelsysteem is ClickBrick cradle-to-cradle gecertificeerd. ClickBrick ontving het internationaal hoog aangeschreven Cradle-to-Cradle Silver Certificate van de Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA). Daarnaast kan Wienerberger het Material Health Certificate Gold overleggen, als bewijs dat ClickBrick uitsluitend uit onschadelijke grond- en hulpstoffen bestaat.

Brick as a Service

Met ClickBrick bouw je demontabel en met 100% hergebruik. Droog gestapelde ClickBrick-bakstenen kunnen eenvoudig worden afgestapeld en opnieuw als gevelstenen worden gebruikt. Door gebruik van rvs-clips, rvs-klembeugels en rvs-spouwankers voor de bevestiging van de individuele stenen en de verankering, zijn ook deze materialen probleemloos te hergebruiken. Een volledig remontabel gevelsysteem.

Samen duurzaam en circulair bouwen met ClickBrick

Op weg naar een circulaire economie in 2050 zet Wienerberger in op duurzaam en circulair bouwen. Dat doet het bedrijf niet alleen, maar samen met de markt, partners en relaties. Samen bouwen aan een duurzaam en circulair productportfolio. Onderdeel hiervan is Brick as a Service; een compleet serviceconcept rondom Wienerberger ClickBrick.

Remontabel bouwen met retournamegarantie en restwaarde

Met ClickBrick kies je voor een uniek, remontabel gevelsysteem voor het droogstapelen van bakstenen. Uniek omdat ClickBrick volledig circulair is en omdat je verzekerd bent van een innovatief gevelsysteem met retournamegarantie en restwaarde. Inclusief alle relevante services: projectbegeleiding en advies op maat.

Vandaar: Brick as a Service!

Hoe de restwaarde bepaald wordt, welke garanties je allemaal krijgt en hoe de retourprocedure werkt, lees je in het leaflet ‘Brick as a Service ClickBrick Retournamegarantie’.

Duurzaam grondstofgebruik

Nederlandse rivierklei als duurzame, hernieuwbare basis

Duurzame grondstofwinning begint voor Wienerberger bij Nederlandse rivierklei als basis voor onze keramische materialen. Nederlandse rivierklei is een zichzelf vernieuwende grondstof. De sedimentatie van nieuwe deeltjes bedraagt gemiddeld 1 cm per jaar en door de constante aanvoer blijft de voorraad oneindig beschikbaar. Over een groot aantal jaren gezien wordt minder klei gewonnen dan de rivieren in de uiterwaarden afzetten.

Waar komt onze klei vandaan?

Klei is een natuurlijk en niet-toxisch verweringsproduct van gesteenten en ontstaat door inwerking van zon, vorst en wind. Sneeuw en regen voeren stukken steen vanuit de Alpen naar beken en rivieren, die het weer naar de lager gelegen gebieden brengen. Stenen slijten af tot kiezels en kiezels worden korrels. De kleinste deeltjes vormen klei, dat uiteindelijk als slib belandt in stilstaand water en wordt afgezet nabij de oevers en in de uiterwaarden van onze rivieren.

Lokale winning & productie

De productielocaties van Wienerberger in Nederland zijn vrijwel allemaal gelegen aan of vlak bij de grote rivieren, waar de klei lokaal wordt gewonnen. Dit heeft als belangrijkste voordeel dat er weinig transportkilometers nodig zijn om de klei bij de productielocaties te krijgen. Daarmee beperken we onze CO2-emissie.

Nieuwe natuur, meer biodiversiteit

De lokale kleiwinning in Nederland gaat hand in hand met het creëren van nieuwe leefgebieden voor planten en dieren. Sinds 1992 zijn er duizenden hectares aan nieuwe natuur gecreëerd en overgedragen aan terreinbeherende instanties. Van deze dynamische natuur genieten dieren en mensen iedere dag opnieuw. Het ontstaan van deze nieuwe natuur draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit. Natuurorganisaties, riviersectoren en delfstofwinners werken hierin samen binnen het project Ruimte voor Levende Rivieren.

Bescherming tegen overstroming

Het klimaat verandert en zorgt voor meer en langere periodes van droogte enerzijds en overvloedige regenval anderzijds. De Nederlandse rivierkleiwinning draagt bij aan de beperking van de negatieve gevolgen van klimaatverandering. De winning verdiept de uiterwaarden. Hierdoor wordt het stroomgebied in tijden van hoog water aanzienlijk vergroot en daalt het waterpeil. Zo beschermt het ons tegen het gevaar van overstromingen.

Besparing additionele grondstoffen

Naast het duurzame gebruik van de basisgrondstof klei, wordt er zoveel mogelijk bespaard op additionele grondstoffen. Zo wordt lava vervangen als toeslagstof door het gebruik van keramisch restmateriaal vanuit het interne productieproces. Met succes wordt gebruikgemaakt van uitval van baksteen- en dakpanproductie en restmateriaal van baksteenstrippen bij de productie van nieuwe straatbakstenen.