Vul een zoekwoord in:

Spouwmuur

De spouwmuur is een samengestelde constructie. Deze heeft esthetische, regenwerende, dragende, en warmte- en geluidsisolerende functies en is ook beschermend. Voorwaarde is dat de isolatieplaten het buitenspouwblad niet raken. Om dat te bereiken geldt als richtlijn: Houd bij het ontwerp een luchtspouwbreedte van minimaal 40 mm aan met als doel in de praktijk een effectieve luchtspouw van minimaal 20 mm te realiseren.
De effectieve luchtspouw is de ruimte tussen het isolatiemateriaal en de speciebaarden of andere oneffenheden aan de spouwzijde van het buitenspouwblad. Bij de richtlijn is rekening gehouden met praktijksituaties zoals maatvoeringsverschillen in de uitvoering, de aanwezigheid van speciebaarden, doorstekende gehakte halve stenen en afwijkende maten van isolatiemateriaal en metselbaksteen. Gelijkwaardige maatregelen mogen worden toegepast onder voorwaarde dat daarmee aantoonbaar aan de gestelde voorwaarde wordt voldaan.

Bij gebruik van isolatiemateriaal met een reflecterende folie is een vrije luchtspouwbreedte van minimaal 20 mm vereist. Indien dat niet overal gerealiseerd is (bijv. ten gevolge van speciebaarden) moet worden aangetoond dat de afgesproken of geëiste isolatiewaarde gerealiseerd wordt. 

Isolatiewaarde

De warmteweerstand van dichte constructiedelen van de gevel is volgens het Bouwbesluit 2015 Rc ≥ 4,5 m2K/W. Met de introductie van de BENG-eisen in 2021 wordt deze aangepast naar 4,7 m2K/W. Oplossingen voor het behalen van gewenste Rc-waarden zijn bijvoorbeeld gegeven in SBR-referentiedetails en documentatie van fabrikanten van isolatiematerialen. Bij gevelconstructies in stapelbouw levert de spouwisolatie de grootste bijdrage aan de totale warmteweerstand van de gevel. De mate van ventilatie van de luchtspouw bepaalt de aan te houden warmteweerstand van de luchtspouw en van het buitenspouwblad. Een spouwconstructie met uitsluitend open stootvoegen boven de waterafvoerende vlakken kan als een niet-geventileerde spouw worden beschouwd. Bij stootvoegloos metselwerk leveren de spouw en het buitenspouwblad, door de sterke ventilatie, geen bijdrage aan het warmte-isolerend vermogen van de constructie. Zie voor voorwaarden en te hanteren R-waarden tabel 1.

Mate van ventilatie en gevolgen voor te hanteren R-waarden volgens NEN 1068/NPR 2068

Ontwatering via open stootvoegen

Laat voor een goede ontwatering van de luchtspouw bij alle horizontale beëindigingen van het metselwerk één stootvoeg per drie à vier strekken open. Horizontale beëindigingen bevinden zich bijvoorbeeld boven een kozijn, bij platdakaansluitingen en boven ingemetselde waterkeringen. Laat bij de aansluiting van het metselwerk op de fundering één stootvoeg per twee strekken open.