Vul een zoekwoord in:

Veel gestelde vragen

Wat zijn de kengetallen van de baksteenindustrie?

Aantal fabrieken:           36
Jaarlijkse productie:      900 miljoen WF
     metselbaksteen:          900 miljoen WF
     straatbaksteen:           -     miljoen WF **
Jaarlijkse productie metselbaksteen
     handvorm:                  615 miljoen (69%)
     vormbak:                    244 miljoen (27%)
     strengpers:                  43 miljoen (5%)
Jaarlijkse productie in tonnen kg.: 1.620.000 
Omzet:                            326 miljoen
Aantal fabrieken in buitenlands bezit: 25
Uitvoer metselbaksteen: 389 miljoen WF (43% van de jaarlijkse productie)
Invoer baksteen:             66* miljoen WF (7% van het jaarlijks binnenlands gebruik)
* trendcijfers

** Per 2015 stapte KNB over naar een nieuw systeem van registratie van straatbaksteengegevens waardoor de aansluiting met gegevens over eerdere jaren is komen te vervallen. In 2017 zijn in de eigendomsstructuur van de straatbaksteenindustrie wijzigingen opgetreden als gevolg waarvan KNB niet langer beschikt over voorraad- en productiegegevens straatbaksteen. KNB beschikt in het geheel niet over kwantitatieve gegevens van de keramische dakpan- en tegelindustrie.

De bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op cijfers uit het KNB jaarverslag 2018.  

Wat is de minimale maat van de luchtspouw?

De ontwerp luchtspouw bedraagt minimaal 40 mm zodat na maatafwijkingen in de ruwbouw een werkelijke restbreedte van de spouw van 20 mm gegarandeerd is.

Wat doet de baksteenindustrie aan energiebesparing?

Voor het bakken van baksteen wordt in vrijwel alle gevallen aardgas toegepast. Onder meer omdat het een schone en betrouwbare brandstof is. Om de opgewekte warmte zo efficiënt mogelijk te gebruiken, worden sinds begin jaren 90 met name tunnelovens toegepast, waarmee een continue productie onder beheersbare condities mogelijk is. De resterende warmte uit de oven wordt in de fabriek hergebruikt voor het drogen van de vormelingen (de nog ongebakken kleibroodjes). De energie-efficiency is daarmee sterk verbeterd.

De baksteenindustrie neemt deel aan de Derde Meerjarenafspraak Energie-Efficiency (MJA-3) om het energiegebruik voor de baksteenproductie verder te optimaliseren. Het nemen van energiebesparende maatregelen, het doen van onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen, het ontwerpen van energiezuiniger producten en het optimaliseren van energiegebruik in de keten behoren tot het aandachtsgebied.

Ook is door de sector een Routekaart 2030 tot stand gebracht waarin is weergegeven op welke wijze de keramische bedrijven nog innovatiever, duurzamer en energiezuiniger kunnen opereren. Klik hier voor meer informatie over de Routekaart 2030.

Wat is de ontwikkeling van de cumulatieve prijsindex van metselbaksteen?

Sinds 2008 registreert KNB een cumulatieve, gemiddelde prijsindex van metselbaksteen op basis van 1 januari 2007 = 100.

De cijferreeks die zo ontstaat wordt ter informatie gepubliceerd op deze site. De publicaties worden periodiek, eens per kwartaal, aangepast.

PRIJSONTWIKKELING METSELBAKSTEEN

Periode Totaal metselbaksteen Afwijking in %
1 januari 2007 100,00    
t/m 2e kwartaal 2007 104,60 4,60  
t/m 4e kwartaal 2007 104,10 4,10  
t/m 2e kwartaal 2008 107,40 7,40  
t/m 4e kwartaal 2008 108,50 8,50  
t/m 2e kwartaal 2009 108,69 8,69  
t/m 4e kwartaal 2009 107,90 7,90  
t/m 2e kwartaal 2010 106,77 6,77  
t/m 4e kwartaal 2010 103,26 3,26  
t/m 2e kwartaal 2011 107,14 7,14  
t/m 4e kwartaal 2011 108,72 8,72  
t/m 2e kwartaal 2012 110,45 10,45  
t/m 4e kwartaal 2012 110,44 10,44  
t/m 2e kwartaal 2013 109,11 9,11  
t/m 4e kwartaal 2013 106,83 6,83  
t/m 2e kwartaal 2014 99,71 - 0,29  
t/m 4e kwartaal 2014 99,71 - 0,29  
t/m 2e kwartaal 2015 107,68 7,68  
t/m 4e kwartaal 2015 114,16 14,26  
t/m 2e kwartaal 2016 114,26 14,26  
t/m 4e kwartaal 2016 93,28 -6,72  
t/m 2e kwartaal 2017 102,47 2,47  
t/m 4e kwartaal 2017 97,84 -2,16  

(1 januari 2007 = 100%)

   

Waar komt de term Waalformaat (WF) vandaan en wat betekent dat?

Het is lange tijd gebruik geweest om de baksteen naar de streek van herkomst te klasseren. Zo bestonden er in lang vervlogen tijden het IJsselformaat, het Hilversums formaat, het Dordrechts formaat, Hollands formaat en dus ook het Waalformaat (WF). Al deze formaten kenden een eigen afmeting.

Met het standaardiseren van de producten, het normaliseren van het productieproces en de komst van productnormen is deze manier van indelen achterhaald geraakt. De namen zelf zijn in een aantal gevallen wel gebleven maar zeggen niets meer over de plek van herkomst.

In de loop der tijd is de aanduiding Waalformaat (WF) in gebruik geraakt als gangbare eenheid waarin het aantal stenen (baksteen, betonsteen of kalkzandsteen) wordt geteld.

Het Waalformaat is 21 cm x 10 cm x 5 cm. Vanwege de functie van rekeneenheid (productie, afzet, voorraad) worden alle steenformaten dus uiteindelijk (rekenkundig) herleid tot dat ene formaat: Waalformaat.

Is er een LCA voor baksteen?

Ja, in mei 2012 is de brancherepresentatieve LCA van Metsel- en Straatbaksteen van de leden van KNB afgerond. SGS INTRON heeft de studie uitgevoerd in lijn met de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van november 2011 en voldoet aan de eisen van de normen ISO 14040/44, ISO 21930 en NEN 8006 en aan de eisen van het MRPI toetsingsprotocol 2011. Voor de MRPI-bladen klik hier:  metselbaksteen straatbaksteen.

De LCA-gegevens voor metselbaksteen en straatbaksteen zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase van SBK (www.milieudatabase.nl) die de basis vormt voor de verschillende instrumenten voor het meten van duurzaamheid van bouwwerken. KNB adviseert uitsluitend de gegevens van de Nationale Milieudatabase te gebruiken omdat deze altijd de meest actuele gegevens bevat.

Wie zijn de producenten van baksteen?

Waar moet ik op letten als ik metsel onder ongunstige weersomstandigheden?

Regelmatig zijn er vragen over de mogelijke beperkingen bij de realisatie van metselwerk door het weer. Voor een goed resultaat zijn een gedegen morteladvies en het treffen van maatregelen bij de verwerking cruciaal. Van groot belang zijn de vochtigheid van de metselbaksteen bij verwerking, en aandachtspunten bij metselen bij warm weer en koud weer. Zie voor meer informatie infoblad 35