Vul een zoekwoord in:

Technology Roadmap 2030

De Nederlandse bouwkeramische industrie heeft de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 opgesteld om de energietransitie, stikstofreductie en circularisatie in Nederland te helpen versnellen. Het brengt initiatieven en mogelijkheden voor de sector samenhangend in beeld.

‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’; de ondertitel accentueert dat de branche samenwerking en kennisdeling noodzakelijk ziet voor versnelling van de verduurzamingsopgave. Het ziet kansen in de uitdagingen op het gebied van CO2-reductie, een circulaire economie, goed beheer van het natuurlijk kapitaal en ketenoptimalisatie en -industrialisatie binnen de bouw.

Het hart van de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 wordt gevormd door een groot aantal afzonderlijke projecten binnen 4 actielijnen: verduurzaming productie, productvernieuwing, versterking circulariteit en duurzaam grondstoffengebruik.

Visual uit Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030

Visual uit Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030

De volgorde en het tempo van deze projecten is mede afhankelijk van betrokkenheid van ketenpartijen; de UN Sustainable Development Goals bieden inspiratie en richting. 

Brick Valley, een door KNB ondersteunt icoonproject van 4 fabrikanten, beoogt een gebiedsgerichte concretisering van de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030. 

Lees meer over inhoud en betekenis van deze Technology Roadmap in het artikel "Een uitgave van KNB, een opgave voor de sector"

Hier vindt u de Engelstalige versie van de Technology Roadmap: Building Ceramics Technology Roadmap 2030.