Vul een zoekwoord in:

Technology Roadmap 2030

De Nederlandse bouwkeramische industrie heeft de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 opgesteld om de energietransitie, stikstofreductie en circularisatie in Nederland te helpen versnellen. Het brengt initiatieven en mogelijkheden voor de sector samenhangend in beeld.

Samen bouwen aan een duurzame toekomst; deze ondertitel accentueert dat de keramische branche samenwerking en kennisdeling noodzakelijk ziet voor versnelling van de verduurzamingsopgave.

De bouwkeramische industrie ziet kansen in de uitdagingen op het gebied van CO2-reductie, een circulaire economie, goed beheer van het natuurlijk kapitaal en ketenoptimalisatie en -industrialisatie binnen de bouw.

Het hart van de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 (pdf) wordt gevormd door een groot aantal afzonderlijke projecten binnen 4 actielijnen.

Actielijn 1 - Verduurzaming productie

Doel is het verminderen en uiteindelijk voorkomen van CO2 uitstoot. Bij de acties wordt het principe van de trias energetica wordt gevolgd.

1. Energiebesparing bakproces

 • Bestaande tunnelovens
 • Nieuwe tunnelovens

2. Energiebesparing droogproces met restwarmte

 • Hergebruik restwarmte binnen fabriek
 • Hergebruik restwarmte buiten de fabriek

3. Hernieuwbare bronnen

 • Elektrificatie o.a. van droogtechnieken,
 • Ultradiepe Geothermie
 • Alternatieve brandstoffen zoals biobrandstoffen, waterstof, combinatie fossiel-hernieuwbaar, combinatie aardgas-waterstofgas

4. CO2-reductie via CCU & CCS

 • Carbon Capture Utilisation or Storage (CCU/CCS)

Actielijn 2 – Productvernieuwing en verwerkingsinnovatie

Doelen zijn verminderen CO2 uitstoot en ketenoptimalisatie en – industrialisatie binnen de bouwsector

5. Energiearme producten

 • Dematerialisatie
 • Optimalisatie productlevensduur
 • Verbetering hergebruik & circulariteit
 • Onderzoek en ontwikkeling nieuwe producten

6. Verwerkingsinnovatie

Onderzoek en ontwikkeling nieuwe producten

 • Prefab bouwdelen en industrialisatie
 • Droogstapel en hangsystemen
 • Innovatieve bevestigingstechnieken

Actielijn 3 – Versterking circulariteit

Doelen zijn het versterking circulaire bouweconomie en verminderen CO2 uitstoot.

7. Milieuprestaties

 • Opstellen levenscyclusanalyses, materiaal paspoort, digitaliseren
 • Nieuwe producten met gunstige milieuprestaties

8. Verbeteren hergebruik

Primaire grondstoffen:

 • verwijderbare mortels en lijmen
 • terugname systemen
 • verduurzaming verpakkingen

Secundaire grondstoffen: 

 • hergebruik keramisch materiaal
 • alternatieve toeslagstoffen

Actielijn 4 – Duurzaam grondstofgebruik

Doel is het versterken van circulaire economie. 

9. Verantwoorde kleiwinning

 • Toename biodiversiteit en natuurontwikkeling
 • Bijdrage aan klimaatadaptatie en hoogwaterveiligheid
 • Hoogwaardige toepassingen en minimaliseren milieudruk

10. Sedimentatiesnelheid en aangroei rivierklei

De volgorde en het tempo van deze projecten is mede afhankelijk van betrokkenheid van ketenpartijen; de UN Sustainable Development Goals bieden inspiratie en richting. 

Brick Valley is een door KNB ondersteunt icoonproject van 4 fabrikanten. Het beoogt een gebiedsgerichte concretisering van de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030. 

Lees meer over inhoud en betekenis van deze Technology Roadmap in het artikel "Een uitgave van KNB, een opgave voor de sector" uit magazine KGK. 

De Engelstalige versie van de Technology Roadmap: Building Ceramics Technology Roadmap 2030.