Vul een zoekwoord in:

Oproep KNB aan informateurs: Denk aan bouw- en woningmarkt!

Velp, 24 september 2012

In een aan de informateurs Bos en Kamp gericht schrijven, roept KNB op om in de verkenningen voor een nieuw Kabinet nadrukkelijk aandacht te besteden aan de bouw- en woningmarkt.

Deze markten stagneren in toenemende mate. ''Steeds meer bedrijven gaan failliet, werknemers verliezen hun baan, fabrieken sluiten de poort, ruimtelijke ingrepen blijven achterwege, starters missen perspectief op een betaalbaar huis, woningen blijven onverkocht, bezit daalt in waarde, vertrouwen vloeit weg. Gelijktijdig verminderen de belastinginkomsten voor de Rijksoverheid en stijgen de werkloosheidsuitkeringen'', zo schetst KNB de urgentie.

Naast een pakket maatregelen die het vertrouwen van particuliere en professionele onroerend goed-investeerders moet herstellen bepleit KNB concrete maatregelen voor het duurzaam stimuleren van de bouwmarkt.

Met dergelijke maatregelen zou de Nederlandse overheid aansluiten bij het door de Europese Commissie op 31 juli jl. gepresenteerde'Strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its Enterprises'(SWD(2012) 236), een Actieplan om de bouwsector te stimuleren onder gelijktijdige vergroting van de energie efficiëntie.

KNB acht het tenslotte evenzeer van belang om de negatieve gevolgen van eerder vastgesteld en/of voorgenomen beleid op te heffen. Het gaat daarbij om:

- de jaarlijkse onttrekking vanaf 2014 (of mogelijk al 2013) van ca. € 600 mln. aan de corporatiesector. Deze maatregel maakt investeringen in woningnieuwbouw en renovatie door corporaties welhaast onmogelijk terwijl het multiplier effect van dergelijke investeringen voor de economie (factor vijf!) geheel verloren gaat.

- de steeds scherpere voorwaarden voor het verstrekken van hypothecaire financieringen. Deze eisen brengen schade toe aan de verhuisketen en daarmee aan de nieuwbouw van woningen.

In eerder stadium bepleitte KNB reeds:

-        terugkeer van volwaardig bewindspersoon voor de bouwsector

-        herstel van non level playing field op het gebied van energie

-        verduurzaming bestaande bouw en stimuleren duurzame nieuwbouw

Klik hier voor de volledige brief aan de informateurs.