Vul een zoekwoord in:

KNB partij bij samenwerkingsverklaring Bouwmaterialenakkoord

18-06-2024

Met als ambitie versnelling van de verduurzaming van de bouw ondertekende KNB, samen met andere bouwkoepels, een samenwerkingsverklaring met de Rijksoverheid. Het vormt de opmaat naar een Bouwmaterialenakkoord medio volgend jaar.

Na meerdere overleggen in 2023 en 2024 bereikten de betrokken partijen overeenstemming over een samenwerkingsverklaring.

KNB was hierbij voor de keramiekketen betrokken. Het versterken van de circulariteit van bouwproducten en een duurzaam grondstoffenverbruik zijn namelijk belangrijke actielijnen voor de verduurzaming van de bouwsector die door KNB worden herkend. Deze keren ook terug in de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 van de bouwkeramische industrie. Samenwerking binnen de keten is essentieel voor het realiseren van deze actielijnen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties erkent de meerwaarde van die samenwerking. Het acht het cruciaal voor de versnelling van verduurzaming in de bouwketens om een volledig circulaire bouweconomie te bereiken en nationale doelen voor CO2-reductie, vermindering van primair grondstoffengebruik, afvalreductie en vermindering van afhankelijkheid van andere landen te behalen.

De ondertekening van de samenwerkingsverklaring luidt een nieuwe fase in. KNB zal daarin samen met de overheid en ketenpartners werken aan het vaststellen van ambities en het opstellen van kritieke prestatie-indicatoren om de voortgang van de verduurzaming in de keramiekketen te monitoren. Dit omvat het reduceren van het gebruik van primaire grondstoffen, het optimaliseren van secundair materiaalgebruik, het minimaliseren van afvalstromen en het reduceren van emissies zoals CO2, stikstof en fijnstof binnen de keten. Het doel is om concrete actieplannen en een integrale monitoring op te stellen, die samen met de plannen voor andere ketens, onderdeel zullen worden van een meerjarig Bouwmaterialenakkoord dat medio 2025 moet worden gerealiseerd.

In december 2022 informeerde (nu) demissionair Minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer over zijn intentie om de verduurzaming van de bouw te bevorderen. Dit zou worden gerealiseerd door het stimuleren van het gebruik van CO2-arme bouwmaterialen, het aanmoedigen van alternatieve bouwmethoden zoals houtbouw, en door het sluiten van een Bouwmaterialenakkoord.