Vul een zoekwoord in:

KNB bepleit afgestemd industrie-, klimaat en energiebeleid

Velp, 27 januari 2014

In brieven aan staatssecretaris Mansveld en minister Kamp heeft KNB zorg laten doorklinken over het effect van het Europese Groenboek "klimaat- en  energiebeleid tot 2030" op productiemogelijkheden voor en groeikansen van energie intensieve sectoren in Europa. Het Groenboek voorziet er in dat de uitstoot van kooldioxide in 2030 met 40% moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en bevat diverse maatregelen die daaraan dienstbaar zijn.

Het Europese Groenboek nodigde KNB uit om aandacht te vragen voor de positie van de bouwkeramische industrie in relatie tot de voorgestelde 2030-klimaatdoelen (-40% uitstoot), wijzigingen in het Europese systeem voor emissiehandel (ETS), aanpassing van het mechanisme van 'carbon leakage' en het (nieuwe) beperktere staatssteunkader voor milieu en energie. Op dit moment heeft onze industrie met al deze instrumenten te maken.

KNB schrijft in haar brieven dat bij het toekomstig Europees klimaat- en energiebeleid beter rekening moet worden gehouden met al bestaande Europese en mondiale afspraken, maar zeer zeker ook aandacht moet worden besteed aan het behoud van het internationale concurrentievermogen zoals de van de in Europa
gevestigde bouwkeramische industrie. Dit des te meer nu deze industrie sinds 2008 flink is geraakt door de crisis. Productie, productiewaarde en werkgelegenheid daalden terwijl energiekosten juist sterk stegen. 

KNB heeft de bewindspersonen opgeroepen om in een Nederlandse reactie op het Europese Groenboek politieke signalen af te geven dat (1) binnen de EU gewerkt moet worden aan een onderling afgestemd en ge├»ntegreerd industrie-, klimaat- en energiebeleid, (2) Europese en nationale regelgeving de internationale
concurrentiekracht van de industrie moet versterken in plaats van belemmeren, (3) het carbon leakage mechanisme moet worden gehandhaafd zo lang er geen vervangend mondiaal akkoord is en (4) de verdergaande herziening van de richtlijnen voor staatssteun op milieu- en energiegebied moet worden geplaatst in het licht van het behoud van een eerlijke concurrentiepositie binnen de gehele Europese Unie.

KNB deed de oproep in nauwe afstemming met Cerame-Unie, dat op Europees niveau de belangen van de Europese keramische industrie behartigt.