Vul een zoekwoord in:

Gebruik alleen LCA-gegevens uit de Nationale Milieudatabase, versie 1.1

Velp, 14 november 2012

Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) roept de bouwbranche op te waken voor gebruik van verouderde gegevens bij het vaststellen van duurzaamheid van bouwwerken. De vereniging signaleert gebruik van achterhaalde en daarmee onjuiste milieugegevens bij het bepalen van de milieuprestaties van gebouwen. 'Een duurzame samenleving is gediend bij gebruik van de levenscyclus-analyse-gegevens uit de Nationale Milieudatabase, versie 1.1', stelt de bouwkeramische sector.

Nationale Milieudatabase
De Nationale Milieudatabase - van de neutrale Stichting Bouwkwaliteit (SBK) - vormt in Nederland de basis voor de verschillende instrumenten om de duurzaamheid van bouwwerken te bepalen. Het hart van de database wordt gevormd door de nieuwste LCA-gegevens van materialen en producten.

Alleen als alle partijen gebruik maken van gegevens uit de laatste versie (1.1) van deze database is geborgd dat berekeningen van de milieuprestatie van bouwwerken uniform, juist en actueel zijn.

Nieuwe LCA's  metsel- en straatbaksteen in versie 1.1
KNB zet zich in om de gegevens van metsel- en straatbaksteen in de nationale database actueel te houden en te zorgen dat deze in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk worden gebruikt. Zo werden medio juli 2012 de nieuwste milieugegevens voor metselbaksteen en straatbaksteen aangeboden, welke door SBK inmiddels zijn opgenomen in versie 1.1. van de Milieudatabase. De opname in de database vormt de afronding van de actualisatie van de branchebrede representatieve levenscyclusanalyse van deze producten.

SGS INTRON voerde de levenscyclusanalyse van metsel- en straatbaksteen uit. Dat gebeurde overeenkomstig de nationale richtlijnen van SBK('Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken'). Hiermee is voldaan aan de eisen van de normen ISO 14040/44, ISO 21930 en NEN 8006 en aan de eisen van het MRPI toetsingsprotocol 2011. Het rapport over de LCA van metsel- en straatbaksteen werd getoetst door IVAM, een door Stichting MRPI erkend toetsend LCA-bureau.

Lagere milieukosten
KNB stelt verbeterde milieuprestaties van de bouwkeramische sector vast. Uit onderzoek van SGS INTRON is bv. gebleken dat de inspanningen van de baksteenindustrie ten behoeve van energiereductie en vermindering van emissies een duidelijk positief effect hebben op het milieuprofiel van metsel- en straatbaksteen.

De zogenaamde Milieukostenindicator (MKI) van metselbaksteen daalde 32% in vergelijking met de vorige LCA. Voor straatbaksteen is de daling zelfs 49%. In een MKI worden de LCA  milieueffectcategorieën gewogen en vertaald naar één indicator, uitgedrukt in euro's.
De betere resultaten van straatbaksteen ten opzichte van metselbaksteen zijn te danken aan de hoge mate van hergebruik van straatbaksteen. De mate van hergebruik en levensduur van straatbaksteen werd al in 2009 door Royal Haskoning onderzocht en vastgesteld op gemiddeld 125 jaar.