Vul een zoekwoord in:

Consultatie ontwerp Programma Integraal Rivier Management (IRM)

02-02-2024

Van 31 januari tot 13 maart 2024 is er de mogelijkheid te reageren op het Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement (IRM). Dit programma is gericht op het toekomstbestendig maken van het rivierengebied door een nieuw rivierenbeleid. Als stem van een riviergebonden bedrijfsactiviteit zal KNB een reactie inbrengen.

De afgelopen periode werd weer duidelijk dat Nederland steeds vaker te maken krijgt met zeer warme, natte én droge periodes: nat wordt natter, droog wordt droger en warm wordt warmer. V

oor de Rijksoverheid is dat aanleiding nieuwe eisen aan het rivierengebied te gaan stellen. Dat moet kunnen omgaan met zowel extreem hoogwater als met periodes met langduriger extreem laagwater.

In het ontwerp Programma IRM wordt aanzet gegeven voor zo’n nieuw rivierenbeleid als basis voor een toekomstbestendig rivierengebied.

In dit nieuwe rivierenbeleid staan de waterstanden en afvoerverdeling, erosie en sedimenthuishouding, afvoercapaciteit en rivierbodemligging centraal. Met een verdere uitwerking én uitvoering van dit beleid wil het Rijk, samen met provincies, gemeentes en waterschapen er voor zorgen dat de komende decennia het rivierengebied veilig blijft. Maar ook dat rivieren bevaarbaar blijven, dat de natuur zich kan ontwikkelen en dat de ecologische waterkwaliteit kan herstellen. En dat er voldoende zoetwater en drinkwater beschikbaar blijft, ruimte blijft voor economische ontwikkelingen en voor een goede ruimtelijke kwaliteit.

In context van die ‘ruimte voor economische ontwikkelingen’ mist KNB in het ontwerp IRM voldoende aandacht voor een riviergebonden activiteit bij uitstek: de productie van bakstenen en keramische dakpannen. Deze zijn sinds jaar en dag verbonden aan het rivierengebied. Bovendien draagt de winning van rivierklei, dé grondstof voor bouwkeramiek, bij aan een goede rivierdynamiek, hoogwaterveiligheid en een verbeterde ruimtelijke kwaliteit. Continuïteit hiervan, ook in functie van het nieuw voorgestane beleid, is mogelijk en wenselijk.

De video 'Duurzame kleiwinning' (duur 02:30) geeft informatie over de herkomst en de duurzame winning van Nederlandse klei: een hernieuwbare en circulaire grondstof waarvan de winning bijdraagt aan nieuwe natuur, een verbeterde biodiversiteit en hoogwaterveiligheid.