Vul een zoekwoord in:

Boodschap van KNB aan politieke partijen

25-07-2023

Velp, 25 juli 2023

Op 22 november gaat Nederland naar de stembus voor landelijke verkiezingen. Reden voor KNB om bij de politieke partijen aandacht te vragen voor 5 punten die het in de verkiezingsprogramma’s terug wil zien.

Wat wil KNB-keramiek teruglezen in de verkiezingsprogramma’s?

  1. Er is samenhang tussen financiële (belasting-)prikkels op energiegebruik en de feitelijke mogelijkheid om te verduurzamen;
  2. Rijk en provincies voeren regie over groene energie infra voor energietransitie zodat de bouwkeramische industrie sneller kan verduurzamen inclusief mogelijkheden tot zelfopwek van groene energie als basis voor waterstof;
  3. Er komt een samenhangende, sectorale en actiegerichte aanpak van de Cluster 6-industrie (zoals de bouwkeramische industrie) inclusief een subsidiepakket dat is afgestemd op aard en omvang van deze mkb-maakindustrie;
  4. Een circulaire economie wordt versneld door meer kennisontwikkeling en snellere kennisdeling over de voorwaarden waaronder een bij het primaire proces vrijkomende stof elders als grondstof is in te zetten;
  5. De afval(inzamel-)regelgeving wordt aangepast zodat de bij sloop te oogsten donormaterialen voor gebruik in het primaire productieproces kunnen worden behouden.

De bouwkeramische industrie: wat is het en waarom belangrijk?

De Nederlandse industrie van baksteen, gebakken dakpannen en keramische tegels maakt van (hernieuwbare) klei nuttige bouwproducten met een levenslange gebruiksduur. Deze industrie heeft de kracht en het potentieel om belangrijke bijdragen te leveren aan realisatie van de nationale opgaven op het gebied van energietransitie, verduurzaming, een circulaire economie maar ook wonen en leven. Benut die gouden kans!

  • Leg focus voor de verduurzaming van de industrie niet alleen op wat groot en geografisch geclusterd is maar heb ook oog voor wat klein is en in de regio gevestigd.

Strategische onafhankelijkheid van Nederland op het gebied van bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en tegels betekent werkgelegenheid en welvaart voor de regio. Het betekent ook het kunnen realiseren van doelen op het gebied van de bouwopgave, energietransitie en klimaatbestendigheid. Nodig is dan wel dat deze industrie-sector voor Nederland behouden wordt door perspectief op continuïteit te bieden.

  • Zorg voor lange termijn beleidszekerheid en voldoende ruimte voor groene groei.

Van onze industrie mag worden verwacht dat zij uit eigen kracht investeert in Nederland. Tegelijkertijd gaat het ook om de vraag: ziet Nederland ruimte voor deze industrie?

  • Leg het beginsel van wederkerigheid ten grondslag aan de transitieopgave industrie. 

Inzet van de bij sloop geoogste bouwmaterialen en van reststoffen als secondaire grondstof in het primaire proces draagt bij aan een circulaire economie en vraagt modernisering van de regelgeving rond afvalstoffen.

  • Maak duidelijk(er) wanneer een afvalstof als grondstof kan worden aangemerkt.