Vul een zoekwoord in:

Belastingplan 2015 doet sector tekort

Velp, 1 oktober 2014

KNB stelt vast dat de overheid niet altijd goed raad weet met een goede beleidsmatige inpasbaarheid van het bakken van kleiproducten voor de bouw (baksteen, keramische dakpannen, - tegels). Dat blijkt althans iedere keer weer, zeker op het gebied van milieu- en energiezaken.

Een voorbeeld daarvan is het recente Belastingplan 2015. Deze bevat voorstel voor een forse tariefsverhoging van de energiebelasting 2015: de 2e en 3e tariefschijf moeten worden verhoogd met maar liefst +51% (aardgas) en +8% (electra).

Er is van alles te zeggen over een hogere energiebelasting als prikkel tot energiebesparing of energiezuiniger produceren. Vergeten wordt dan wel, dat voor een beperkt aantal sectoren energie geen brandstof is maar grondstof. Zo wordt het in de bouwkeramische industrie gebruikte aardgas onderdeel van het product zelf: de zachte klei wordt getransformeerd tot harde keramiek. Dit heet in vaktermen een mineralogisch transformatieprocedé.

Het is precies om deze reden dat de EU Richtlijn Energiebelastingen (2003/96) voor mineralogische procedés de mogelijkheid tot een vrijstelling van energiebelasting bevat. Deze vrijstelling wordt in nagenoeg heel Europa toegepast, in onze Europese buurlanden in het bijzonder, maar niet in Nederland. De energiebelasting is daarmee feitelijk een Europese kop (waarvan de overheid nu juist zegt af te willen).  Het zet de Nederlandse bouwkeramische industrie op achterstand met buitenlandse concurrenten ('non level playing field'), schaadt haar internationale concurrentiepositie maar is ook slecht voor de belangen van BV Nederland.  Een verdere verhoging van de energiebelasting maakt het haast onmogelijk internationaal nog mee te doen. En dat uitgerekend op een moment dat onze industrie, bouwtoeleverend (!), via export naar landen met wél de vrijstelling energiebelasting, voor Nederland behouden probeert te blijven!

Kortom: sectoren waar energie geen brandstoffunctie heeft, moeten worden gevrijwaard van lasten op energiegebruik. Dat is al feit voor een aantal sectoren; die met mineralogische procedés moet daaraan worden toegevoegd.