Vul een zoekwoord in:

Beheerplan Natura 2000 Rijntakken halverwege de looptijd

Na een voorbereiding van ruim 10 jaar werd in 2018 het eerste 6-jarige Natura 2000 Beheerplan Rijntakken in uitvoering genomen. Dat betekent dat dit plan in 2024 wordt opgevolgd door een nieuwe versie. Ruim halverwege de looptijd alle reden voor een evaluatie door de provincie. 

Hoe zat het ook alweer? Europese regels (Vogel- en Habitatrichtlijn uit resp. 1979 en 1992) liggen ten grondslag aan een netwerk van 162 beschermde natuurgebieden in Nederland. 

Op grond van o.a. de Natuurbeschermingswet 1998 (in 2017 opgegaan in de Wet natuurbescherming) werd in 2014 een Aanwijzingsbesluit genomen voor het N2000-gebied Rijntakken, tevens kerngebied voor kleiwinning en baksteen-/dakpanproductie. In 2018 volgde het N2000 beheerplan Rijntakken met instandhoudingsdoelstellingen, herstelmaatregelen en uitbreidingsdoelen voor daarin opgenomen specifieke soorten flora en fauna.

Een tussentijdse evaluatie van najaar 2022 leert nu dat het lastig blijkt om te sturen op de vestiging van de gewenste doelsoorten, zoals vogels, vissen, ooibossen, moeras e.d. Niettemin wordt vastgesteld dat er wel ruim voldoende inzet wordt gepleegd om uitbreiding van habitat/leefgebied te realiseren en om de kwaliteit van het bestaande leefgebied te verbeteren. Hiermee is een goede uitgangssituatie voor de vestiging van de gewenste doelsoorten geborgd, aldus de provincie.

Te lezen is verder dat het essentieel blijft om continu te werken aan de geschikte habitats en leefgebieden. Inzet (kernopgave) is daarin o.a. het begeleiden van inrichtingsplannen zand- en kleiwinning. Want zo staat te lezen: "Vooral zand- en kleiwinprojecten zullen ook de komende decennia een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe natuur". Dat is goed nieuws en een bevestiging van de meerwaarde van wat de keramische sector al lange tijd doet!