Vul een zoekwoord in:

Cobouw 31 mei 2016 - Silencio Positivo

"Wie zwijgt stemt toe", maar dat geldt tot heden niet voor het voorstel Wet kwaliteitsborging bouwen. Deze wet beoogt een ingrijpende versterking van de positie van de bouwconsument en introduceert verder een nieuw stelsel van private kwaliteitsborging voor bouwwerken. Daarin speelt het instrument tot kwaliteitsborging een belangrijke rol. Volgens de regering is dat in de kern een certificeringregeling, erkenningsregeling of beoordelingsrichtlijn dat, na toetsing door een nog op te richten publieke Toelatingsorganisatie, wordt toegelaten tot het stelsel van kwaliteitsborging.

De wetgever beschouwt de toelatingsprocedure voor een dergelijk instrument als een vergunningstelsel. Op grond van de Dienstenwet (2010) is dan uitgangspunt dat de vergunning (toelating) stilzwijgend wordt verleend indien het bestuursorgaan niet of niet tijdig beslist op de aanvraag: silencio positivo.

De regering vindt toepassing van dit beginsel van stilzwijgende acceptatie onwenselijk voor aanvragen tot toelating van dergelijke borgingsinstrumenten. Het overweegt dat buiten twijfel moet zijn dat het te bouwen bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften en het toegelaten instrument voor kwaliteitsborging geschikt is voor het type bouwwerk. Toepasselijkheid van de lex silenco positivo zou betekenen dat deze beoordeling soms toch niet heeft plaatsgevonden. Volgens de regering kan dat het vertrouwen in het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor bouwen schaden. Een expliciete beoordeling door de Toelatingsorganisatie wordt daarom noodzakelijk geacht.

Hoewel een aannemelijk argument bevreemdt het toch. Ook nu circuleren er stilzwijgend verleende omgevingsvergunningen voor bouwwerken omdat de gemeente een besluit niet of niet tijdig nam. Toch bestaat er vertrouwen in de kwaliteit van onze gebouwen.

Belangrijker is dat de wetgever juist de bouwsector zelf aan zet ziet voor het ontwikkelen van borgingsinstrumenten. Op die wijze wordt van de in de sector aanwezige kennis en ervaring geprofiteerd en sluiten de instrumenten goed aan bij de bouwpraktijk, aldus de regering. Bovendien hebben deze draagvlak. Het buiten toepassing brengen van de stilzwijgende toelating betekent echter dat de bouwsector machteloos staat indien op toelatingsaanvragen niet of niet tijd wordt beslist. Silencio positivo: wie zwijgt stemt toe.

Lees de column op de site van Cobouw