Vul een zoekwoord in:

Cobouw 17 november 2016 - Het juiste klimaat

Momenteel vindt in Marrakech weer een Klimaatconferentie plaats. De vorige leidde eind 2015 tot het bejubelde Klimaatakkoord van Parijs. Evenwel was voor dit akkoord vier jaar politiek onderhandelen nodig en wordt in Marokko nu door de overheden weer verder onderhandeld over de beste manier om dit Klimaatakkoord te implementeren, … in 2021. Als althans de VS niet tussentijds afhaakt! En zo dobbert het klimaatvraagstuk maar door en door en lijkt het eigenlijk te belangrijk om aan politici over te laten. Gelukkig zijn er dan juristen, bewakers van het morele kompas als politieke wil ontbreekt. 

''The Oslo Principles on Global Climate Change Obligations'' is het resultaat van noeste arbeid door juristen van naam en faam uit de gehele wereld (ook Nederland), ondersteund door Yale University. Zij stelden een document op waarin juridisch stevig wordt onderbouwd wat de al bestaande juridische verplichtingen van landen zijn om klimaatmaatregelen te treffen, geïnspireerd op de beste gezamenlijke interpretatie van internationaal recht, mensenrechtenwetgeving, nationaal milieurecht en aansprakelijkheidsrecht.

Conclusie: er zijn voldoende harde juridische mogelijkheden om individuele staten nu al te dwingen het klimaat beter te beschermen en de uitstoot van broeikasgassen vergaand te beperken. Voor klimaatbescherming is dus helemaal geen Klimaatverdrag nodig, laat staan dat daar op zou moeten worden gewacht!  

De Oslo principles, gedateerd 1 maart 2015, helpen rechters maar ook advocaten en wetenschappers te bepalen of een overheid in overeenstemming met de eigen wettelijke verplichtingen het klimaat wel voldoende beschermt. Het document helpt ook bij het versterken van de onderhandelpositie van belangenorganisaties om overheden te dwingen klimaatmaatregelen te treffen.

Deze invloed lijkt zichtbaar in het Urgenda-vonnis van de Haagse Rechtbank van juni 2015. Daarin wordt de Nederlandse overheid onrechtmatig handelen verweten omdat het de emissie van broeikasgassen onvoldoende tegengaat. Ook de NEA-Borgingscommissie lijkt geïnspireerd gezien haar oproep aan gemeenten om de bestaande wettelijke verplichting tot het treffen van energiebesparende maatregelen door bedrijven nauwer te handhaven. Het juiste klimaat lijkt nu aangebroken om overheden ook juridisch te gaan prikkelen tot concrete versnelling van het tempo van energiebesparing gebouwde omgeving.