Vul een zoekwoord in:

Cobouw 13 oktober 2016 - Bevoegd ontvangen

Juristen komen soms voor Kafkaiaanse vraagstukken te staan, want wat te denken van de volgende passage: ''Uw verzoek als ongeorganiseerde werknemer tot beslechting van het geschil met uw werkgever bij wege van bindend advies is niet via de vakbond ingekomen zodat de Vaste Commissie onbevoegd is''. Hier lijken twee juridische begrippen (onbevoegd en niet ontvankelijk) met elkaar verward, hoewel beide wezenlijk van elkaar verschillen. 

De ontvankelijkheid ziet erop dat iemand kan worden ontvangen in zijn/haar verzoek, eis of vordering; deze is vatbaar voor beslechting omdat is voldaan aan de formele vereisten om een geschil aanhangig te maken. Is dat niet het geval, dan kan het niet tot een inhoudelijke behandeling van de zaak komen en is sprake van niet ontvankelijkheid. De reden daarvoor dient dus buiten het geschil zelf te liggen. Denk aan het ontbreken van voldoende belang, het niet zijn betaald van griffierechten of het nog openstaan van bezwaar of beroep. De niet ontvankelijkheid blokkeert een inhoudelijk toets maar de zaak kan wel opnieuw worden aangebracht.

Bij een onbevoegdheid wordt evenmin aan een inhoudelijk toets toegekomen maar dient de zaak elders te worden aangebracht. Reden is dat het de betreffende geschilbeslechter ontbreekt aan competentie om te mogen oordelen. Die competentie wordt bepaald door het type geschil of de inhoud van de vordering maar kan ook samenhangen met het geografisch territoir waarvoor de geschilbeslechter bevoegd is.

Samengevat: Bij niet ontvankelijkheid kan niet worden beslecht voor degene door wie dat wordt verzocht. Bij onbevoegdheid kan niet worden beslecht door degene aan wie dat wordt verzocht.

Terug naar de openingspassage. Zou het verzoek door de vakbond namens haar lid zijn ingediend dan is de Commissie onbevoegd (omdat voor bindend advies altijd een voorafgaande vaststellingsovereenkomst is vereist) en de vakbond niet ontvankelijk (vanwege het ontbreken van een belang bij de zaak). Zou het verzoek echter door de ongeorganiseerde werknemer zelf zijn aangebracht dan is ook deze niet ontvankelijk (omdat inbreng formeel door de vakbond dient te gebeuren)! Tijd voor een herbezinning zodat bevoegd kan worden ontvangen!

Lees de column op de site van Cobouw