Vul een zoekwoord in:

Oproep: Nu investeren in woningbouw voorkomt zware crisis

Een zeer groot aantal koepelorganisaties voor de woningbouw doet bij Tweede en Eerste Kamer en bij het Kabinet krachtig pleidooi om gezamenlijk miljarden euro’s vrij te maken voor de bouw van betaalbare en duurzame huizen. Een van deze koepels is NVTB waarbij KNB is aangesloten.

Met dit ongekend krachtige en breed gedragen pleidooi wil de bouwalliantie bereiken dat door investeringen van het Rijk een mogelijk naderende economische crisis deels bezworen kan worden.

Dat kan door een inhaalslag te maken zodat het immense woningtekort terug wordt gedrongen. De kernpunten uit het pleidooi:

  • het gaat niet alleen om méér huizen, maar ook om woningen en woonwijken die een toonbeeld van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid zijn;
  • nu anticyclisch investeren in de woningbouw is de beste manier om mogelijk zeer negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de economie zoveel mogelijk tegen te gaan; de behoefte aan betaalbare woningen is heel groot en extra investeringen in de woningbouw blijven grotendeels binnen Nederland, zowel financieel als qua werkgelegenheid; 
  • het ontwikkelen en bouwrijp maken van nieuwe woonwijken vergt forse voorinvesteringen door gemeenten en marktpartijen, terwijl daar nu te weinig financiële buffers zijn. Daarom dient het Rijk mee te investeren door gronden te kopen en de kosten van het ontwikkelen en bouwrijp maken daarvan te dragen; 
  • de verkoop van woningen heeft nog niet te lijden onder de coronacrisis maar dat kan wel komen. Daarom dient het Rijk alvast een maatregelenpakket in gereedheid te brengen, voor als koopstagnatie dreigt;
  • het juist nu bundelen van krachten en financiën biedt een uitgelezen kans om via de woningbouw uit de economische crisis te investeren en tegelijkertijd een enorme bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, klimaat, energie, duurzaamheid en mobiliteit. 

Zie hier voor het volledige pleidooi van de woningbouwalliantie.