Vul een zoekwoord in:

Onderwijsproject SteenGoed

Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) participeerde in SteenGoed, een onderwijsproject van Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Helicon en Hogeschool Van Hall Larenstein. Andere partners waren o.a. Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Rijksdienst Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer.

In dit project werd onderzoek gedaan naar de (gebieds-)potentie van 81 (voormalige) steenfabrieksterreinen in het Gelderse rivierengebied. Deze buitendijks gelegen terreinen zijn hoogwatervrij en deels in gebruik voor de productie van bouwkeramiek maar deels ook zonder specifiek gebruik.

Het project voorzag er in om beleidsmakers, eigenaren en beheerders rondom deze Gelderse hoogwatervrije terreinen handvatten te bieden om afgewogen keuzes te maken omtrent (her)ontwikkeling hiervan op de korte, middellange en lange termijn. Daarnaast onderzocht het project de toegevoegde waarde en beperkingen van verschillende beslistools in diverse fasen van strategievorming en planning.

Het project heeft ertoe geleid dat een aantal terreinen expliciet wordt meegenomen in 'Panorama Waal', betrokken wordt bij mogelijkheden voor Integraal Rivier Management en er meer houvast is bij het zoeken naar ontwikkelmogelijkheden voor de rijksmonumenten in deze sector. Binnen het onderwijs was het project van waarde doordat het studenten van verschillende opleidingen gelegenheid bood om met verschillende aspecten van ruimtelijk onderzoek bezig te zijn voor projecten, stage of afstuderen.

De resultaten van dit onderwijsproject zijn vrij toegankelijk via www.projectsteengoed.com