Vul een zoekwoord in:

KNB kritisch op wetsvoorstel CO2 heffing

KNB is kritisch op het wetsvoorstel voor een nationale CO2 heffing dat ook voor de productie van keramische bouwproducten moet gaan gelden. De heffing hangt samen met het Klimaatakkoord en moet 284 energie intensieve bedrijven extra prikkelen om in 2030 beduidend minder of geen CO2 uit te stoten. Momenteel neemt deze groep bedrijven reeds deel aan EU-ETS, het Europese handelssysteem in CO2-emissierechten.

In een reactie wijst KNB op het voor de keramiekproductie kenmerkende mineralogische procedé, waarbij energie zowel brandstof als grondstof is, op het wereldwijd (nog) ontbreken van duurzame alternatieven voor aardgas om bijvoorbeeld baksteen en keramische dakpannen te maken en op een recent advies van de Taskforce TIKI aan de Minister van EZK. Uit dat advies blijkt dat de sterk decentraal gelegen keramiekfabrieken in het Oosten en Zuiden van het land pas rond 2030 (wellicht) een aansluiting op de toekomstige (groene) energie-infrastructuur tegemoet kunnen zien. De beschikbaarheid daarvan dient volgens de TIKI randvoorwaardelijk aan de CO2-heffing te zijn.

Binnenkort publiceert KNB een Technology Roadmap Keramiek 2030. Doel daarvan is de CO2-uitstoot bij de productie van bouwkeramiek te gaan voorkomen of drastisch te gaan beperken.  Ambitie is een herkende bijdrage te leveren aan de energietransitie, stikstofreductie en circulariteit.

De bouwkeramische industrie is bekend om gebakken bouwproducten als (straat-)baksteen, gebakken dakpannen en keramische wand- en vloertegels. Deze producten kennen een levenslange gebruiksduur en eindeloze mogelijkheden tot hergebruik in dezelfde functie. De winning van klei, de hernieuwbare en lokaal beschikbare grondstof voor bouwkeramiek, gaat hand in hand met de ontwikkeling van nieuwe riviernatuur en levert een bijdrage aan de hoogwaterveiligheid in Nederland.