Vul een zoekwoord in:

Industrie zet in op emissieloos bouwkeramiek

De bouwkeramische industrie, samenwerkend in branchevereniging KNB, wil in 2030 een herkende en erkende bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van Nederland. Een Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 brengt initiatieven en proposities tot energietransitie, stikstofreductie en circularisatie samenhangend in beeld, ook letterlijk.

‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’; de ondertitel accentueert dat de branche samenwerking en kennisdeling noodzakelijk ziet voor versnelling van de verduurzamingsopgave. Het ziet kansen in de uitdagingen op het gebied van CO2-reductie, een circulaire economie, goed beheer van het natuurlijk kapitaal en ketenoptimalisatie en -industrialisatie binnen de bouw.

Het hart van de Technology Roadmap wordt gevormd door een groot aantal afzonderlijke projecten binnen 4 actielijnen: verduurzaming productie, productvernieuwing, versterking circulariteit en duurzaam grondstoffengebruik. De volgorde en het tempo van deze projecten is mede afhankelijk van betrokkenheid van ketenpartijen; de UN Sustainable Development Goals bieden inspiratie en richting. 

In 2012 stelde de sector binnen de MeerJarenAfspraak energie-efficiency (MJA) een eerste Routekaart 2030 Bouwkeramiek op. Deze had focus op energiebesparing en energie-efficiency en kreeg nog in 2018 een fitness check. Kort daarna werden met het Klimaatakkoord (midden 2019) en de Europese Green deal (eind 2019) maatschappelijk en politiek de bakens stevig verzet. De nationale opgave tot stikstofreductie kwam daar in 2019 indringend bij.

Bekijk de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030