Vul een zoekwoord in:

Goede voortgang duurzaamheidsambities

Velp, 9 december 2014

De voortgang van het Duurzaamheidsprogramma 2012-2015 van de bouwkeramische industrie is meer dan bevredigend. Dit blijkt uit concrete resultaten op het gebied van energiebesparing en uit de ledenenquête "monitoring MVO-doelstellingen".

Energiebesparing
Tussen 2005 en 2014 verbeterde de energie-efficiency van de keramische industrie met ruim 9%. Verder nam het gebruik van duurzame energie toe tot 13% van het totale energiegebruik. In 2013 bedroeg de energiebesparing in de keten 1158 TJ, vergelijkbaar met het gemiddeld energiegebruik per jaar van de circa 18.300 huishoudens in de gemeente Barneveld. Dit werd bereikt met dematerialisatie van producten en met transport per schip.

Door innovatie in de productie en het product streeft de bouwkeramische industrie naar 25% energiebesparing in 2030 ten opzichte van 2005.

Arbeidsveiligheid en gezondheid
Met de KNB-ledenenquête werd nader ingegaan op arbeidsveiligheid- en gezondheid en op de implementatie van MVO-beleid bij de lidbedrijven. De respons van 90% was hoog.

Uit de resultaten blijkt dat nagenoeg alle bedrijven veel aandacht besteden aan de RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie). Verder geniet het verminderen van de beroepsmatige blootstelling van medewerkers aan respirabel stof een hoge prioriteit. Verbeterpunt is de informatieoverdracht aan verwerkers met het oog op een veilige en gezonde toepassing van de producten.

Implementatie van MVO
Uit de enquête blijkt verder dat het met de resultaten op MVO gebied sneller gaat dan verwacht: 95% van de respondenten voelt zich voldoende goed geïnformeerd over de voor de sector relevante MVO thema's; 80% geeft aan MVO helemaal of grotendeels verankerd te hebben in de bedrijfsvoering. Circa 60% heeft een MVO actieplan en communiceert daarover via de website.

Duurzaamheidsprogramma 2012-2015
Uit de realisaties blijkt een goede voortgang van het duurzaamheidsprogramma van de sector. Dit programma kent MVO als uitgangspunt. Het volgde in 2012 op het eerdereKNB Actieplan Duurzaamheid. Speerpunten zijn verbetering van de energie-efficiency, terugdringing emissies, sparend grondstofgebruik en verantwoorde grondstofwinning. Andere MVO-speerpunten zijn gericht op arbeidsveiligheid en gezondheid, biodiversiteit en ketenbeheer. In 2013 ondertekenden KNB en MVO Nederland een manifest inclusief doelstellingen om het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de sector verder te versterken. In 2014 is KNB partner geworden in het Nationale preventieprogramma "Allesisgezondheid".