Vul een zoekwoord in:

Nederlandse keramische industrie zet belangrijke stap naar meer energiebesparing

Velp, 24 augustus 2011

Mijlpaal voor de sector

Producenten van bouwkeramische materialen (bakstenen, keramische tegels, dakpannen en gresbuizen) zetten een nieuwe stap naar nog meer energiebesparing in de toekomst. Na een intensieve voorbereiding moet finaal onderzoek later dit jaar uitwijzen hoe de substantiële besparing vorm kan krijgen. De ambitie van de fabrikanten, samenwerkend in koepel-organisatie VKO, is om in 2030 een energiebesparing te bereiken die beduidend meer inspanning vereist.

De keramische industrie heeft van oudsher bedrijfseconomische redenen tot een zo laag mogelijk energiegebruik. Sinds 1993 neemt de industrie deel aan een energieconvenant met de rijksoverheid. Dit convenant biedt een alom herkende en daarmee erkende structuur voor een planmatige aanpak van energiebesparing en energie-efficiency. In dat kader committeerden sector en overheid zich recent aan een Plan van Aanpak voor een substantieel verdergaande besparing in 2030. Na twee jaar voorstudie en inventarisatie moet aanvullend onderzoek later dit jaar resulteren in een 'Routekaart Bouwkeramiek 2030'. Deze Routekaart maakt duidelijk langs welke wegen de ambitie van de industrie tot een substantiële energiebesparing gerealiseerd kan worden. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van EL&I en gefaciliteerd door Agentschap NL.

Fundamentele innovaties

In de afgelopen decennia was er al sprake van een jaarlijkse energiebesparing in de keramische industrie van procenten per jaar per productie-eenheid. Voortzetting van dit tempo in de toekomst vergt meer fundamentele innovaties zowel in het proces als in de keten.

Uit voorstudies in 2009 en 2010 volgden een aantal openstaande vragen. Dit najaar worden deze vragen door onderzoeksbureau's uitgewerkt en beantwoord. De (concept-)resultaten hiervan komen ten grondslag aan een programma voor de toekomst. Dit programma, dat Routekaart 2030 heet, is eind 2011 gereed.

Verder innoveren

De stap van de industrie komt op een moment dat het zich over een breed front oriënteert op innovaties. Dat gebeurt op verschillende manieren en met diverse partners waaronder het Center for Sustainability van Nyenrode Business University, de gemeente Almere en binnen het innovatieprogramma M2I. Essentie is dat een nieuwe toegevoegde waarde op basis van de materiaalkenmerken van keramiek de industrie moet helpen bij het anticiperen op een nieuwe toekomst.