Vul een zoekwoord in:

Keramische sector op naar kwart minder energie in 2030

Velp, 10 januari 2012

De bouwkeramische industrie werkt er aan om in 2030 minimaal 26% energie te besparen. Dat moet bereikt worden met nieuwe productiemethoden voor metsel- en straatbakstenen, keramische dakpannen, wand- en vloertegels en gresbuizen maar ook door ketenmaatregelen. Daarnaast zal innovatieve toepassing van energiebesparende keramische producten er aan bijdragen dat er energiezuiniger gebouwd kan worden. Om de besparing te bereiken zal onderzoek worden gedaan naar nieuwe productietechnieken en samenwerking worden gezocht met ketenpartners, overheid en kennisinstituten.

Dit blijkt uit de 'Routekaart 2030 Bouwkeramiek', het lange termijn energiebesparingsplan van de industriële producenten van bouwkeramiek, sinds 1 januari 2012 verenigd in de koepelorganisatie 'Koninlijke Nederlandse Bouwkeramiek' (KNB).

De 'Routekaart 2030 Bouwkeramiek' kwam tot stand na een intensief traject van twee jaar voorstudie. Hierin werden alle denkbare energie beparingsopties geïnvenstariseerd. De volledige bouwkeramische achterban heeft hieraan volop deelgenomen. In 2011 zijn de opties onderzocht op potentie en haalbaarheid. In december 2011 werd dit onderzoek afgesloten en de Routekaart voltooid. Het eindproduct werd inmiddels formeel aan het Ministerie van EL&I aangeboden.

De industrie kiest voor een looptijd van een kleine 20 jaar. Deze periode biedt gelegenheid om het productieproces op de tekentafel te leggen en te herontwerpen. De nieuwe technieken liggen namelijk nog niet 'op de plank', sturing moet leiden tot maatwerkoplossingen.

In de routekaart wordt toepassing van innovatieve keramische producten in de bouw als een belangrijke mogelijkheid gezien voor aanvullende energiebesparing. Daarbij wordt gedacht aan warmtewinnende gevels en elektriciteit leverende daken. Deze nieuwe opties zullen binnen het bereik van architecten en aannemers worden gebracht. 'Hoe groter het aandeel van deze keramische bouwproducten bij nieuwbouw & renovatie, des te groter de energiebesparing', aldus projectleider Durk Smink van KNB.

De 'Routekaart 2030 Bouwkeramiek' is een nieuwe mijlpaal voor de keramische sector. De sector neemt sinds 1993 deel in energie-besparingsconvenanten met de rijksoverheid. Afgelopen decennia werd jaarlijks een sectorale energiebesparing van procenten per jaar gerealiseerd. De meeste fabrikanten hebben inmiddels de modernste stand van de techniek in huis. Dit vergde diepteinvesteringen. Deze nopen nu tot nieuwe termijnoverwegingen, ook vanwege de lange levensduur en afschrijvingstermijnen van deze productie-voorzieningen. In het kader van de convenanten zijn met de overheid ook afspraken gemaakt over de ontwikkeling van lange termijn plannen. De Routekaart 2030 vloeit voort uit deze afspraken.

De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek is de brancheorganisatie van de gehele Nederlandse keramische industrie. Lid zijn zowel nationale als internationale, deels beursgenoteerde bedrijven die uit klei producten maken voor toepassing in de bouw. Geproduceerd worden metsel- en straatbaksteen, keramische binnenmuurblokken, dakpannen, wand- en vloertegels alsmede gresbuizen. De sector biedt werk aan bijna 3.000 personen en zette in 2011 ca € 520 mln. om.