Vul een zoekwoord in:

Veel gestelde vragen

Algemeen

Zijn keramische producten duurzaam?

Ja, duurzaamheid en klimaatverandering zijn maatschappelijke thema's, waar de keramische industrie volop aan werkt. Zo vormen duurzame grondstofwinning, energiebesparing en terugdringing van emissies al decennia lang belangrijke speerpunten van de keramische industrie.

10 redenen waarom keramische producten 'blijvend goed' zijn:

  • Gemaakt van natuurlijke grondstoffen;
  • Klei, een ruim voorradige en hernieuwbare lokale grondstof;
  • Kleiwinning geeft nieuwe natuur en rivierveiligheid;
  • Hergebruik van reststoffen in de productie;
  • Voor duurzame en dierbare toepassingen;
  • Lange levensduur zonder onderhoud;
  • Aangenaam en gezond leefklimaat in gebouwen;
  • Resistent en onbrandbaar;
  • Hergebruik producten in tweede 'levensfase';
  • 'Beschermheer' van cultuurhistorische waarden, identiteit en karakter.
Wat zijn de kengetallen van de baksteenindustrie in 2019?

De onderstaande kengetallen zijn gebaseerd op cijfers uit het KNB jaarverslag 2019.  

Aantal fabrieken:

42

Jaarlijkse productie:

894 miljoen WF

metselbaksteen:

894 miljoen WF

straatbaksteen:

miljoen WF **

Jaarlijkse productie metselbaksteen

 

handvorm:

623 miljoen (70%)

vormbak:

223 miljoen (25%)

strengpers:

48 miljoen (5%)

Jaarlijkse productie in tonnen kg.:

1609 kg.

Omzet:

335 miljoen

Aantal fabrieken met buitenlandse moeder:

26

Uitvoer metselbaksteen:

350 miljoen WF (39% van de jaarlijkse productie)

Invoer baksteen:

54* miljoen WF (6% van het jaarlijks binnenlands gebruik)

* trendcijfers

** Per 2015 stapte KNB over naar een nieuw systeem van registratie van straatbaksteengegevens waardoor de aansluiting met gegevens over eerdere jaren is komen te vervallen. In 2017 zijn in de eigendomsstructuur van de straatbaksteenindustrie wijzigingen opgetreden als gevolg waarvan KNB niet langer beschikt over voorraad- en productiegegevens straatbaksteen. KNB beschikt in het geheel niet over kwantitatieve gegevens van de keramische dakpan- en tegelindustrie.

Wat doet de baksteenindustrie aan energiebesparing?

Voor het bakken van baksteen wordt in vrijwel alle gevallen aardgas toegepast. Onder meer omdat het een schone en betrouwbare brandstof is. Om de opgewekte warmte zo efficiënt mogelijk te gebruiken, worden sinds begin jaren 90 met name tunnelovens toegepast, waarmee een continue productie onder beheersbare condities mogelijk is. De resterende warmte uit de oven wordt in de fabriek hergebruikt voor het drogen van de vormelingen (de nog ongebakken kleibroodjes). De energie-efficiency is daarmee sterk verbeterd.

De baksteenindustrie neemt deel aan de Derde Meerjarenafspraak Energie-Efficiency (MJA-3) om het energiegebruik voor de baksteenproductie verder te optimaliseren. Het nemen van energiebesparende maatregelen, het doen van onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen, het ontwerpen van energiezuiniger producten en het optimaliseren van energiegebruik in de keten behoren tot het aandachtsgebied.

Door de sector heeft een Technology Roadmap 2030 opgesteld om de energietransitie, stikstofreductie en circularisatie in Nederland te helpen versnellen.